Информационе технологије 1

Основне информације

Код предмета 1303
Шифра предмета O.1.3-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Примарни циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области информационо-комуникационих технологија која су им потребна у свакодневном пословању.Део знања се односи на софтверско решење из области машинског пројектовања, прорачуна и симулација, управљања документацијом, креирања корисничких упутстава, маркетиншких материјала и процене производних трошкова и израчунавања коначне производне цене на основу 2D и 3D модела производа.
Исход предмета Учећи овај предмет студенти стичу знања и вештине која ће им омогућити да користе рачунар као алат који им помаже у аутоматизацији свакодневних пословних активности, да могу да користе основне пакете за аутоматизацију канцеларијског пословања, као и основне пакете који се користе у техничкој пракси, да могу да користе Интернет и његове сервисе, да могу да користе рачунарске алате за синхрону и асинхрону комуникацију.Оспособљавање за коришћење у свакоденвном раду савремених софтверских решења за тродимензионално пројектовање и раванско приказивање машинских делова, формирање и коришћење техничке документације у електронском облику, прорачуне и симулације производа, управљање документацијом, лаку и брзу комуникацију између пројектаната и тимова, напредне алате за повећавање продуктивности, израду упутстава, маркетиншких материјала и остале потребне електронске документације која прати призвод након лансирања на тржиште, као и брза и ефикасна процена производних трошкова и коначне производне цене на бази постојеће 2D и 3D моделиране геометрије производа.
Број часова наставе 30 предавања, 30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Информационе технологије 1194.24 KB


Литература

Аутор Назив Издање
SeenJ. Информациона технологија Компјутер библиотека
Ристић С., Јовановић С. Техничко цртање - Практикум за израду задатака Ниш, 1999.
  http://www.solidworks.com/sw/resources.htm  
  SolidWorks Tutorials and Training