Интегрисани системи менаџмента

Основне информације

Код предмета 1327
Шифра предмета O.5.3-O.19
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 8
Циљ предмета Стицање знања и вештина за имплементацију и провере интегрисаних менаџмент система. Упознавање студената са интегрисаним системима менаџмента у савременом пословању, њихове неопходности и суштинске предности. Систем менаџмента квалитетом, систем менаџмента заштите животне средине и систем менаџмента здрављем и безбедношћу представљају основу на којој се спроводи интеграција осталих система менаџмента који покривају специфичне области пословања.
Исход предмета Оспособити  студенте  за разумевање и  самостално  дефинисање  политике  и стратегије  увођења  интегрисаних менаџмент  система, да  самостално  спроводе  проверу,  дефинишу кокертивне  мере и  изврше  оцену усаглашености различитих интегрисаних система менаџмента у циљу подизања ефикасности и ефективности организације у реализацији њених активности, производа и услуга. Студенти кроз овај предмет добијају основна знања о интегрисаним системима менаџмента као предуслов за успешно пословање, како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Упознавање са наведеним стандардима и њиховим специфичним областима покривања као незаобилазним чиниоцем савременог пословања представља само први корак ка суштинском решавању проблема пословања.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Интегрисани системи менаџмента210.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В. и др. Интегрисани системи менаџмента CIMCollegeиМашинскифакултетуНишу, 2006.
Узуновић Р. Менаџмент квалитетом и животном средином Југословенско удружење за стандардизацију и квалитет – ЈУСК, Београд, 2001.
Ћосић И., Радаковић Н. Технолошке основе ефективне производње Факултет техничких наука Нови Сад, 2004.


Наставни материјали