Пословна етика и међународне интеграције

Основне информације

Код предмета 1329
Шифра предмета O.5.5-O.21
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 4
Циљ предмета Едукациjа студeната и њихoвo прoфeсиoналнooспoсoбљавањe, како би што успешније могли да спoзнају цeлину eкoнoмскe стварнoсти у кojoj живе и раде, да на њoj прoвeравају, пoтврђуjу или нeгирају тeoриjскe закoнитoсти или закључкe дo кojих су самoсталнo дoшли, као и да са аспекта стечених знања буду оспособљени да одређују стратешке циљеве и правце привредног развоја. Посебан акценат ће бити стављен на методологију за избор приоритета привредног и укупног развоја Србије. Имајући у виду да су процеси међународних интеграција све интензивнији и специфичнији, предмет ће се бавити и проучавањем савремених интеграционих процеса и њиховом утицају на стратегију развоја.
Исход предмета Упознавање са теоријским и методолошким основама стратегије развоја; критичко сагледавање претходног развоја и услова; дефинисање системских промена за будући развој; упоредна анализа развоја земаља ЕУ и Србије; практична израда стратегије развоја; компаративна анализа светских интеграционих процеса и њиховог утицаја на привредни развој и стратегију.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословна етика и међународне интеграције210.38 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вигњевић Ђорђевић, Н. Међународна економија Финеграф, Београд, 2010.
  Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012 Влада Републике Србије, Београд, 2006.
  Стратегија регионалног развоја Републике Србије Влада Републике Србије, Београд, 2007.


Наставни материјали