ОАС ИМ Стручна пракса Б

Основне информације

Код предмета 1332
Шифра предмета O.6.5-СП.1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 4
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти у практичним условима сусретну са конкретним проблемима у области инжењерског менаџмента и да овладају практичним знањима везаним за инжењерски менаџмент. Такође, циљ је да се студент оспособљава могућностима примене научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.
Исход предмета Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера менаџмента у њиховим организационим структурама.
   

 

pdfКњига предмета - Стручна пракса Б161.59 KB


Упутство

Сви студенти Машинског факултета IIIгодине (VI семестра) дужни су да обаве стручну праксу Б.

Стручну праксу Б, у трајању од 60 часова, студент обавља у VI семестру под руководством наставника –сарадника стручне праксе.

У циљу упознавања са конкретним проблемима у будућем позиву студенти се упућују да проведу предвиђени број радних часова у фирмама и институцијама у ужој и широј околини. Студенти добијају на радним местима одређене задатке на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у студијском програму. Задаци које студенти добијају су у непосредној вези са пословима које би они требало да обављају након окончања студија. Студентима се одређује ментор из фирме - институције, који прати и вреднује извршавање добијених задатака-послова. Током стручне праксе се води Дневник у који се уносе све активности које су студенту поверене. На крају праксе се издаје потврда о обављеној пракси, са потписом задуженог наставника и додељеног ментора. У потврди се, описно, наводе уочени, односно остварени резултати студента током праксе.

Студент полаже испит из стручне праксе Б, на основу написаног дневника стручне праксе Б. Испит се полаже усмено, а успешност праксе се оцењује оценом од 6 - 10.

Студент чији дневник није прихваћен дужан је да понови стручну праксу Б до уписа у VII семестар.

pdfУпутство за стучну праксу Б64.8 KB

Резултати