Индустријска аутоматика

Основне информације

Код предмета 6324
Шифра предмета Б.5.5-И.7-6
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања савремених индустријскихсистема управљања и посебно са компонентама система управљања.
Исход предмета v
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Индустријска аутоматика224.7 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стojић M. Кoнтинуaлни систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa Нaукa, Бeoгрaд, 1988.
Stenerson J. Industrialautomationandprocesscontrol PrenticeHall, 2003.
Mилoсaвљeвић Ч. Кoмпoнeнтe систeмa aутoмaтскoг упрaвљaњa Eлeктрoнски фaкултeт у Нишу, 2002.
Schmiedt D. et.al. Steuern und Regeln für Maschnienbau und Mechatronik Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2010.


Наставни материјали