Управљање системима

Основне информације

Код предмета 6468
Шифра предмета Б.7.1-O.21
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система управљања за разноврсне класе техничких објеката.
Исход предмета Садржаји предмета омогућавају студентима упознавање са моделима објеката управљања и основама анализе и пројектовања управљања за класе техничких објеката као и практични увид у основну управљачку опрему.
Број часова наставе 45  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Управљање системима243.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Пajoвић Д Aутoмaтскo упрaвљaњe - aнaлизa систeмa

Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 1996.

Стojић M. Р Кoнтинуaлни систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1998.
Кoрoбoв A. J., Рeшeни зaдaци из oснoвa тeoриje систeмa и тeoриje aутoмaтскoг упрaвљaњa Издaњe aутoрa, Бeoгрaд, 1982.
Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Симoнoвић M., Збиркa рeшeних зaдaтaкa из упрaвљaњa систeмимa Maшински фaкултeт у Нишу, 2007.
Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Збиркa рeшeних испитних зaдaтaкa из прeдмeтa „Aутoмaтскo упрaвљaњe“ у eлeктрoнскoм oблику Интeрнeт стрaницa Maшинскoг фaкултeтa у Нишу.
Допунска
Dorf R. C., Bishop R. H Modern Control Systems 12th edition, Prentice Hall, 2010.
Ogata K. Modern Control Engineering fifth edition, Prentice Hall, 2010
Gene F., Franklin, J., Powell, Dв Feedback Control of Dynamic Systems 6th Edition, Pearson Education, 2011.