Пројектовање технолошких система

Основне информације

Код предмета 7101
Шифра предмета MП.1.1-О.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета

Научити и оспособити студента да анализира и реконструише постојеће технолошке системе ради повећања

перформанси као и да пројектује нове спрам захтева пословног система.

Исход предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту, студент ће:

1. умети да препозна постојеће и/или потребне компоненте и карактеристике технолошког система,

2. умети да прописује поступак мерења перформанси технолошког система и анализира резултате,

3. умети да пројектује рачунарске моделе технолошког ситема ради симулације и анализе перформанси,

4. умети да примењује методе оптимизације перформанси технолошког система,

5. разумети место, разлоге и предуслове примене информационих технологија у циљу информатичке

интеграције технолошког система, подршке одлучивању и коначно унапређења перформанси система.

Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пројектовање технолошких система114.76 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Манић, М. Стојковић Технолошки системи ауторизована предавања и упутства за практичан рад 2012.
M. Калајџић Технологија машиноградње Машински факултет, Универзитет у Београду, 1998., VII izdanje
В. Милачић Производни системи I и II, Машински факултет Универзитет у Београду, 1990
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 3. ed., 2007.
S. Kalpakijan, S. R. Schmid Manufacturing, Engineering and Technology 7. ed., 2013.


Наставни материјали