Биоматеријали

Основне информације

Код предмета 7121
Шифра предмета MП.1.4-И.2-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са својствима и понашањем различитих типова биоматеријала имогућностима њихове примене у медицини. Очекује се да студенти усвоје основна знања о међуделовањубиоматеријала и људског тела, као и функционалнојспособности биоматеријала.
Исход предмета Студенти су оспособљени да идентификују основна својства биоматеријала, опишу облике биодеградацијебиоматеријала, испитају механичка својства биоматеријала, препознају основне интеракције биоматеријала иоколине, направе правилан избор биоматеријала за конкретну примену.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Биоматеријали124.88 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Дрaгaн Ускoкoвић и Дejaн Рaкoвић Биoмaтeриjaли

Бeoгрaд: Институт тeхничких нaукa СAНУ, Друствo зa

истрaживaњe мaтeриjaлa, ИTН СAНУ, 2010, ISBN 978-86-80321-23-3

ed. by Jason A. Burdick,Robert L. Mauck Biomaterials for Tissue Engineering Application

Springer, 2011, ISBN

978-3-7091-0384-5Наставни материјали