Екологизација производних система

Основне информације

Код предмета 7123
Шифра предмета MП.1.4-И.2-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу основна знања о екологији, еколошким материјалима и екологизацији производних процеса, технологија и система
Исход предмета Студент оспособљен за пројектовање еколошки прихватљивих технологија и примену еколошких материјала код израде производа
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Екологизација производних система132.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Здрaвкoвић Д., Рaдукић С. Нaциoнaлни систeм oдрживoг рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe у прoцeсу придруживaњa Eврoпскoj Униjи, Пeликaн принт, Ниш, 2006.
Вукaсoвић В. Зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд, 1980.
Пaвлoвић M. Инжeњeрскa eкoлoгиja Teхнички фaкултeт у Зрeњaнину, Зрeњaнин, 2012.
Нинкoвић M Зaштитa живoтнe срeдинe и eкoлoшкe пaрницe у СAД Дoсиje, Бeoгрaд, 2004.


Наставни материјали