Примењене технологије пластичности

Основне информације

Код предмета 7124
Шифра предмета MП.1.4-И.2-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Едукација студента за пројектовање технологија пластичног деформисања на основу захтева готовог производа и добијених параметара (степен деформације, напонско стање, деформациона сила и рад, димензије алата) при запреминском деформисању и обликовању лима. Анализа технолгија на симулационом ФЕМ моделу.
Исход предмета Оспособљеност студената за анализу и пројектовање процеса деформисања и генерисање симулационих модела за идентифкацију критичних параметара.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Примењене технологије пластичности131.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стoиљкoвић В Teoриja oбрaдe дeфoрмисaњeм  
Кojић M Computational procedures in inelastic analysis of solids andstructures  
Допунска:
Heutnik J,Rens van Bas Finite element simulation of the aluminiumextrusion process, shape predictions for complex profiles  
Рaнђeлoвић С Moдeлирaњe прoцeсa истoсмeрнoг истискивaњa шупљих eлeмeнaтa кojи oбeзбeђуje висoкуспoсoбнoстпрoцeсa  


Наставни материјали