CAPP-CAM системи

Основне информације

Код предмета 7162
Шифра предмета MП.2.3-И.4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Oспособити студента да самостално користи савремене CAPP/CAM системе за планирањe и пројектовањe

технолошких процеса који ће се извршавати на CNC обрадним, мерно-контролним машинама и роботима, као и

ради интеграције сложених производних система.

Исход предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту, студент ће умети да:

1. пројектује, симулира и анализира широку палету технолошких поступака обраде и контроле користећи савремене CAPP/CAM програмске пакете, генерише извршни програмски код за CNC обрадне и мерно-контролне машине (APT и G-код) као и осталу излазну документацију (операционе листе),

2. примени технике директне нумеричке контроле CNC система, тзв. DNC, у циљу интеграције сложених производних система.

Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - CAPP-CAM системи116.73 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Манић, М. Стојковић CAP/CAM ауторизована предавања и упутства за практичан рад 2012.
Г. Девеџић Softverska rešenja CAD-CAM sistema Машински факултет, Ун. у Крагујевцу, 2004.
M. Манић, Д. Спасић Нумерички управљане машине Машински факултет, Ун. у Нишу, 1999.
T. C. Chang, R. A. Wysk, H.S. Wang Computer-Aided manufacturing, 2. еd 2006.
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 2007.
S. Kalpakijan, S. R. Schmid Manufacturing, Engineering and Technology, 7. ed. 2013.


Наставни материјали