Моделирање и оптимизација обрадних процеса

Основне информације

Код предмета 7165
Шифра предмета MП.2.3-И.4-5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе о принципима математичког моделирања и оптимизације обрадних процеса у циљу повећања производности, економичности, квалитета производа и смањења утрошка материјала, енергије, времена и трошкова.
Исход предмета Студенти оспособљени за математичко моделирање и оптимизацију обрадних процеса
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Моделирање и оптимизација обрадних процеса130.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Тодић В., Станић Ј. Основе оптимизације технолошких процеса израде и конструкције производа Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002
Јуркoвић М. Maтeмaтичкo мoдeлирaњe инжeњeрских прoцeсa и систeмa Maшински фaкултeт, Бихaћ, 1999
Станић Ј. Увод у теорију техноекономске оптимизације Машински факултет, Београд, 1988
Оприцовић С. Оптимизација система Грађевински факултет, Београд, 1992
Rao V., Advanced Modeling and Optimization of Manufacturing Processes Springer, 2011
Jacobs H., Jacob E., Kochan D. Spanungsoptimierung

VEB Verlag Technik, Berlin (превод на руски,

Машиностроение, Москва, 1981)Наставни материјали