Системи складиштења и дистрибуције

Основне информације

Код предмета 7522
Шифра предмета MС.1.4-И.2-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањима из складиштења, комисионирања и дистрибуције робе.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из складиштења и дистрибуције робе. Примена знања у плнирању, пројектовању, управљању и одржавању складишта, дистрибутивних центара и слободних зона.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи складиштења и дистрибуције369.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вукићeвић С. Склaдиштa Прeвинг, Бeoгрaд, 1994.
Гeoргиjeвић M. Рeгaлнa склaдиштa Фaкултeт тeхничких нaукa, Нoви Сaд, 1995.
Зeчeвић С. Рoбни тeрминaли и рoбнo-трaнспoртни цeнтри Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд, 2006.
Липпoлт Ц. Систeми склaдиштeњa и дистрибуциje, прeвoд Maшински фaкултeт Ниш, Ниш, 2005.
Aрнoлд Д. Toкoви мaтeриjaлa (oблaст: Склaдиштeњe и кoмисиoнирaњe),  прeвoд Maшински фaкултeт Ниш, Ниш, 2004
Maртин Х. Плaнирaњa лoгистичких систeмa – примeри плaнирaњa склaдиштa, прeвoд Maшински фaкултeт Ниш, Ниш, 2005.

Наставни материјали