CAD студио машина и возила

Основне информације

Код предмета 7553
Шифра предмета MС.2.2-И. 3-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Изучавање методологије инжењерског дизајна и примена расположивих и развој апликативних софтвера за

пројектовање машина и возила у амбијенту CAD студија.

Исход предмета Студенти су оспособљени да самостално израде потпуни модел ланца снабдевања, на основу задатих услова тржишта и капацитета.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - CAD студио машина и возила353.65 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2006.
Joвaнoвић M. Teoриja прojeктoвaњa кoнструкциja рaчунaрoм Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 1994.
Грoздaнoвић M. Eргoнoмскo прojeктoвaњe Фaкултeт зaштитe нa рaду у Нишу, 1999.
Кузмaнoвић С. Индустриjски дизajн Фaкултeт тeхничких нaукa Нoви Сaд, 2008.
Цвeткoвић Д., Дизajн и рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт Сингидунум, Бeoгрaд, 2011.


Наставни материјали