Презентација изборних предмета, модул Производно-информационе технологије

Прeзeнтaциje избoрних прeдмeтa зa Oснoвнe aкaдeмскe студиje Maшинскo инжeњeрствo, мoдулa Прoизвoднo-инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje - за 3. гoдину, 5. сeмeстaр, oдржaћe сe  усреду, 12.10. 2016. гoдинe сa пoчeткoм у 11.00 сати у сали 303  на 3. спрaту Maшинскoг фaкултeтa.

 Презентације ће бити за оне предмете где се на изборним позицијама налазе више предмета за наш модул. (означене болдирано)

Koд Шифра Назив предмета

Сем.

Статус

ЕСПБ бод.
Трећа година
Предмети изборног блока  4
6304 Б.5.2-И.4-3 Производни системи 5 ИБ 6
Предмети изборног блока 5
6309 Б.5.3-И.5-3 Рачунарски подржано геометријско моделирање 5 ИБ 6
Предмети изборног блока 6
6314 Б.5.4-И.6-3 Базе података 5 ИБ 6
6315 Б.5.4-И.6-4 Производна средства 5 ИБ 6
Предмети изборног блока 7
6321 Б.5.5-И.7-3 Објектно оријентисано програмирање 5 ИБ 6
6322 Б.5.5-И.7-4 Алати и прибори 5 ИБ 6
6323 Б.5.5-И.7-5 Интегрисани системи менаџмента 5 ИБ 6