Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције. Објављен 30.9.2020.

pdfKonkursPoslovi_300920_DOC_VANR_PROF_PST-VANR_RED_PROF_MK.pdf