ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА

  1. Почев од 16.03.2020. године, сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт. У складу са тим наставници и сарадници су дужни да у току радне недеље од 16. до 20. марта 2020. године обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Наставници и сарадници су дужни да студентима испоручују материјале за рад у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, а у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет, као и да буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, GoogleGroups, GoogleClassroom, GoogleHangouts, Viber, Skype, телефон и сл.). Специфични облици наставе које се на овај начин не могу реализовати (лабораторијске вежбе, рад у рачунарским учионицама) и они облици наставе који подразумевају одлазак студената ван зграде Факултета неће се обављати до стварања услова безбедно извођење ових активности.
  1. Реализација колоквијума на свим нивоима студија у току пролећног семестра школске 2019/20. године, усменог дела испита у мартовском испитном року школске 2019/20. године за предмете основних академских студија, као и писаног и усменог дела испита у мартовском испитном року школске 2019/20. године за предмете мастер академских студија, одлаже се до стварања услова безбедно извођење ових активности.
  1. У реализацији истраживачког рада наставника и сарадника треба се у највећој могућој мери ослонити на коришћење електронске комуникације.
  1. Седнице Колегијума, Већа Катедри, Наставно-научног и Изборног већа, као и Савета Факултета, само по изузетној потреби, одржаваће се у електронском облику. Материјали за седнице ће се достављати на уобичајени начин (путем е-mail налога), а чланови ових тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања.
  1. Продекан за наставу ће најкасније до 23. марта 2020. године да сачини прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници и сарадници Факултета.

                                                                                                 Д Е К А Н

                                                                                  Проф. др Ненад Т. Павловић