Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Машине и производни процеси будућности

 

Влада Републике Србије је 27. фебруара 2020. године усвојила Стратегију паметне специјализације Србије за период 2020. до 2027. као стратешки приступ економском развоју, која ће се реализовати кроз циљану подршку истраживачким, развојним и иновационим активностима.

Ова стратегија представља важан инструмент за побољшање иновационог и истраживачког екосистема у Републици Србији. Узимајући у обзири снаге, предности и потенцијал са којим као земља располажемо, кроз процес израде овог документа, уз велико учешће привреде, идентификоване су приоритетне области у које је потребно даље инвестирати, а то су:

·         информационо-комуникационе технологије,

·         храна за будућност,

·         машине и производни процеси будућности и

·         креативне индустрије.

У циљу имплементације Стратегије начињен је Акциони план за период 2021. – 2022. којим су дефинисане конкретне мере које су реализоване кроз сарадњу Министарства просвете, науке и технолошког развоја са Фондом за иновациону делатност и Фондом за науку, као и кроз сарадњу са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичким секретаријатом за јавне политике, Министарством привреде, Министарством културе и информисања, Министарством спољних послова и др., а за чију су имплементацију била опредељена конкретна буџетска средства.

И поред препрека изазваних "Covid pandemijom", велики број мера предвиђен Акционим планом је реализован. На пример, сви позиви Фонда за иновациону делатност, као што су Иновациони ваучери, Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и други, опредељују 50% средстава програма за пројекте из четири приоритетне области.

Како Стратегија обухвата период до 2027. године, почело је да се ради на изради Акционог плана за период 2023. до 2025. године. Ово је прилика да, пре свега привреда, али и друге заинтересоване стране, предложе нове мере које би отклониле препреке за развој Србије у наведеним приоритетним областима. Предлози мера ће узети у обзир садашње и очекиване околности, као што је на пример новонастала енергетска криза која није постојала у доба писања Стратегије.

У среду, 9.11.2022. на Машинском факултету у Нишу је овим поводом одржана Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Машине и производни процеси будућности, како би се на истом месту сусрели привредници, научне институције, људи из владиних и невладиних институција и сви заједно дали предлоге за Акциони план који ће Влада Републике Србије реализовати. Скуп је отворио Проф. др Виктор Недовић, координатор 4С процеса и директор SAIGEпројекта

 

2 4 6
 5  7  8
 9  10  1