Спасић Т. Живан

Zivan 1 др Живан Т. Спасић

доцент

 

home   кабинет: 225,  лабораторија Л11

tel  018 500 632, 018 500 686

 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Катедра: Хидроенергетика

Ужа научна област: Теоријска и примењена механика флуида

Репрезентативне референце: 

 • Spasić Ž., Milanović S., Šušteršič V., Nikolić B., Low-pressure reversible axial fan with straight profile blades and relatively high efficiency, Thermal Science, Year 2012, Vol. 16, Suppl.2, pp. S593-S603
 • B. Bogdanović, Ž. Spasić, J. Bogdanović-Jovanović, ’’Low-pressurereversibleaxialfandesignedwithdifferentspecificworkofelementarystages’’, ThermalScience, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. 675-686.
 • Živan T. Spasić, Milan M. Radić, Dragana G. Dimitrijević, Temperature rise in iduction motor windings as the cause of variation in rotational speed of an axial fan, Thermal Science, Year 2016, Vol. 20, Suppl. 5, pp. S1449-S1459
 • Živan Spasić, Božidar Bogdanović, Vladislav Blagojević, Jasmina Bogdanović-Jovanović, Numerical Investigation of the Influence of Tip Clearance on Reversible Axial Fan Characteristics, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013., Proceedings: CD pp 286-292.
 • J. Bogdanović-Jovanović, D. Milenković, D. Svrkota, B. Bogdanović, Ž. Spasić, Pumpsusedasturbines - PowerRecovery, EnergyEfficiency, CFDAnalysis, ThermalScience, Year 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 1029-1040.
 • Živan Spasić, Dragica Milenković, Jasmina Bogdanović-Jovanović, Vladislav Blagojević,  Comparison of Performance of Axial Fans at Full and Partial Geometric Similarity, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20–23, 2015., Proceedings: CD pp 144-149.
 • Jasmina Bogdanović-Jovanović, Dragica R. Milenković, Živan T. Spasić, Dragan M. Svrkota, Performance of low-pressure fans operating with hot air, Thermal Science, Year 2016, Vol. 20, Suppl. 5, pp. S1435-S1447.
 • Живaн Спaсић, Aлeксaндaр Jaњић, Eнeргeтскa eфикaснoст мaлих хидрoeлeктрaнa, прeдaвaњe пo пoзиву, 6. Сaвeтoвaњe o oбнoвљивим извoримa eнeргиje ″Maлe хидрoлeктрaнe – Eнeргeтскa будућнoст Србиje″, Влaсoтинцe, Србиja, 25. oктoбaр 2013.
 • ЖивaнСпaсић,  СлoбoдaнMилoвaнoвић, ВeлимирСтeфaнoвић, ″Eкспeримeнтaлнoпoстрojeњeзaдинaмичкaиспитивaњaвeнтилaзaгaс″, Teхничкo рeшeњe,Maшинскифaкултeт  Ниш, 2015.
 • Д. Живкoвић, Ж. Спaсић, Д. Mитрoвић; "Toплoтнe турбoмaшинe", Збиркa рeшeних зaдaтaкa, Ниш, 1998

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • ЧланСМЕИТС-а (СавезмашинскихинжењераитехничараСрбије)
 • Члан Савета факултета

 

Текући пројекти:

 • „Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 100 до 1000 kW), на територији јужне и југоисточне Србије“, Министарство за науку и технолошки развој, број пројекта: ТР33040, руководилац пројекта др Драгица Миленковић, ред. проф.
 • „Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи“, Министарство за науку и технолошки развој, број пројекта: ТР35016, руководилац др Драгиша Никодијевић, ред. проф.

Ангажовање на предметима:

 • Пумпе и пумпна постројења
 • Хидрауличне машине
 • Радне карактеристике и регулација турбомашина
 • Савременe енергетске технологије
 • Енергетски менаджмент у општинама и градовима

 

Књига наставника - Спасић Т. Живан