Инжењерска графика

Основне информације

Код предмета 6110
Шифра предмета Б.2.5-О.10
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Стицање нових знања о основним геометријским објектимаи њиховим међусобним положајима и пресецима, развијеним површинама, као и основама векторске анализе и компјутерске графике.

Стицање нових знања о стандардима техничког цртања  који се односе на ортогоналне пројекције, пресеке, котирање и толеранције машинских делова, као и на израду техничке документације машинских детаља и склопова.

Исход предмета

Оспособљавање за рад са скуповима различитих геометријских облика, сагледавање њихових односа и примена бројних трансформација.

Оспособљавање за тродимензионално пројектовање и раванско приказивање машинских делова помоћу савремених софтверских алата, као и за формирање и коришћење техничке документације у електронском облику.

Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

Књига предмета - Инжењерска графика234.3 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Предић Б. Нацртна геометрија

Унивeрзитeт у Нишу, Maшински фaкултeт, Ниш, 1986.

Oбрaдoвић,Р Збиркa рeшeних зaдaтaкa из нaцртнe гeoмeтриje ISBN 86-7892-021-1, Факултет техничких наука Нови Сад, 2006.
Ристић С., Joвaнoвић С. Teхничкo цртaњe - Прaктикум зa изрaду зaдaтaкa Maшински фaкултeт Ниш и Вишa тeхничкa шкoлa Ниш, 1999.
Ђoрђeвић,С., Пeтрoвић,Д. Инжeњeрскa грaфикa – Прaктикум зa вeжбe ISBN 978-86-7083-651-8, Машински факултет Београд, 2009.
Пeтрoвић,Д., Ђoрђeвић,С., Стoимeнoв,M., Mилaдинoвић,Љ. Инжeњeрскa грaфикa ISBN 978-86-7083-788-1, Машински факултет Београд, 2013.
D. Marsh Applied Geometry for Computer Graphics and CAD ISBN 1-85233-801-6  (Springer), 2005.
M. E. Mortenson Geometric Modeling ISBN:0-471-88279-8(Jonh Wiley & Sons), 2006.