Мониторинг и управљање процесима

Основне информације

Код предмета 1338
Шифра предмета O.7.1-O.24
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система управљања и мониторинга за разноврсне класе техничких процеса и објеката.
Исход предмета Садржаји овог предмета омогућавају студентима упознавање са моделима објеката управљања као и основама анализе и пројектовања управљања за класе техничких објеката као и практични увид у основну управљачку опрему.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мониторинг и управљање процесима244.49 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Пajoвић Д. Aутoмaтскo упрaвљaњe - aнaлизa систeмa Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 1996.
Стojић M. Р. Кoнтинуaлни систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1998.
Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Симoнoвић M. Збиркa рeшeних зaдaтaкa из упрaвљaњa систeмимa Maшински фaкултeт у Нишу, 2007.
Maтиjeвић M., Jaкупoвић Г., Цaр J. Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 2008.
Дoпунскa
Dorf R. C., Bishop R. H. Modern Control Systems 12th edition, Prentice-Hall, 2011.
Ogata K. Modern Control Engineering fifth edition, Prentice-Hall Inc., 2009.
Bolton W. Programmable Logic Controllers Newness, 2009.


Наставни материјали