Механика 1 - Статика

Основне информације

Код предмета 6102
Шифра предмета Б.1.2-О.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Пренети студентима теоријска знања из подручја Механике крутих тела која се односе на мировање тела. Студент се упознаје са појмом силе у механици, моментом, спрегом сила, те системима сила, од сучељног до општег просторног система сила. Проучавају се услови равноже тела и система тела. Дефинишу се унутрашње статичке величине и примењују код пуних и решеткастих носача.
Исход предмета Студенти су способни да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме. Стечена су основна знања за праћење наставе из предмета: Отпорност материјала, Кинематика, Динамика, Машински елементи и Машинске конструкције.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 pdfКњига предмета - Механика 1 Статика97.84 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Рaткo Г. Пaвлoвић MEХAНИКA I (Стaтикa) Издaвaчкa jeдиницa Унивeрзитeтa у Нишу, 1. издaњe, Ниш, 1999, 2.  издaњe, Ниш, 2001, 3. издaњe, Ниш, 2012.
И. В. Meшћeрски Збиркa зaдaтaкa из тeoриjскe мeхaникe Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1990