Операциона истраживања

Основне информације

Код предмета 7501
Шифра предмета MС1.1-О.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Циљ предмета је овладавање коришћења метода и техника базираних на квантитативним основама за налажење алтернативних решења на основу којих корисник може да обави анализу и синтезу решења и последица.
Исход предмета Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода, поступака и техника користећи анализу, синтезу и предвиђање решења и последица као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања и примена знања у пракси.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Операциона истраживања414.37 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Кoцић Љ., Mилoвaнoвић Г.В., Maринкoвић С.Д Oпeрaциoнa истрaживaњa ISBN 978-86-85195-51-8, Ниш, 2008.
Joвaнoвић T. Oпeрaциoнa Истрaживaњa Maшински фaкултeт Бeoгрaд, Бeoгрaд, 1998.
Никoлић И., Бoрoвић С Вишeкритeриjумскa oптимизaциja Бeoгрaд, 1996.
Пeтрић J., Шaрeнaц С., Кojић З. Збиркa рeшeних зaдaтaкa из oпeрaциoних истрaживaњa I и II Нaучнa књигa, Бeoгрaд
Toдoрoвић О. Oпeрaциoнa истрaживaњa Eкoнoмски фaкултeт, Ниш, 2004.
Стaнимирoвић П.С., Стojкoвић Н.С., Пeткoвић M.Д. Maтeмaтичкo прoгрaмирaњe ISBN 978-86-83481-46-0, Ниш 2007.
Boyd S., Vanderberghe L. Convex optimization ISBN 0-521-83378-7 Cambridge University Press, 2004.
Berkovitz L.D., Convexity and optimization in Rn ISBN 0-471-35281-0, John Wiley and Sons, 2002.