Књига предмета - Производно-информационе технологије

Завршни (мастер) рад - пит

Основне информације

Код предмета 7171
Шифра предмета MП.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Производно-информационе технологије при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научнихметода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате
  • истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања


Моделирање и оптимизација обрадних процеса

Основне информације

Код предмета 7165
Шифра предмета MП.2.3-И.4-5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе о принципима математичког моделирања и оптимизације обрадних процеса у циљу повећања производности, економичности, квалитета производа и смањења утрошка материјала, енергије, времена и трошкова.
Исход предмета Студенти оспособљени за математичко моделирање и оптимизацију обрадних процеса
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Моделирање и оптимизација обрадних процеса130.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Тодић В., Станић Ј. Основе оптимизације технолошких процеса израде и конструкције производа Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002
Јуркoвић М. Maтeмaтичкo мoдeлирaњe инжeњeрских прoцeсa и систeмa Maшински фaкултeт, Бихaћ, 1999
Станић Ј. Увод у теорију техноекономске оптимизације Машински факултет, Београд, 1988
Оприцовић С. Оптимизација система Грађевински факултет, Београд, 1992
Rao V., Advanced Modeling and Optimization of Manufacturing Processes Springer, 2011
Jacobs H., Jacob E., Kochan D. Spanungsoptimierung

VEB Verlag Technik, Berlin (превод на руски,

Машиностроение, Москва, 1981)Наставни материјали

Алати за обраду деформисањем

Основне информације

Код предмета 7164
Шифра предмета MП.2.3-И.4-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области конструисања алата за обраду деформисањем уз помоћ рачунара. За све алате и њихове саставне делове даје се детаљна функциона и димензиона анализа, као и прорачун свих делова (примена одговарајућих апликативних програма).
Исход предмета Студенти су оспособљени за самостално конструисања алата за обраду деформисањем, уз помоћ рачунара, као и за израду комплетне техничке документације за израду алата.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Алати за обраду деформисањем106.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Бинко Мусафија Обрада метала пластичном деформацијом Сарасјево, 1980.
В. Стоиљковић Теорија обраде деформисањем 1986.
В.П. Романовскиј Справочник па халоднај штамповке 1975


Наставни материјали

Анализа и симулација биомеханичких система

Основне информације

Код предмета 7163
Шифра предмета MП.2.3-И.4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Упознавање студената са могућностима употребе савремених програмских алата за напонску анализу применом МКЕ као и кинематску и динамичку симулацију понашања биомеханичких система и протетичких помагала.

Оспособљавање студената за самосталну примену усвојених техника.

Исход предмета

Студент познаје различите технике за вршење симулације механичког понашања биомеханичких система.

Студент је способан да изабере и примени адекватне технике у сврху подршке планирању и вршењу оперативних захвата или процене здравственог стања пацијента. Студент је оспособљен за рад у истраживачким установама или предузећима која пружају научно-технолошку подршку медицинским установама.

Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Анализа и симулација биомеханичких система131.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Cerrolaza, M. Doblare, G. Martinez, B. Calvo Computational Bioengineering: Current Trends And Application Imperial College Press
David Moratal Finite Element Analysis edited by David Moratal, Sciyo
  Изабрани научни радови  


Наставни материјали

CAPP-CAM системи

Основне информације

Код предмета 7162
Шифра предмета MП.2.3-И.4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Oспособити студента да самостално користи савремене CAPP/CAM системе за планирањe и пројектовањe

технолошких процеса који ће се извршавати на CNC обрадним, мерно-контролним машинама и роботима, као и

ради интеграције сложених производних система.

Исход предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту, студент ће умети да:

1. пројектује, симулира и анализира широку палету технолошких поступака обраде и контроле користећи савремене CAPP/CAM програмске пакете, генерише извршни програмски код за CNC обрадне и мерно-контролне машине (APT и G-код) као и осталу излазну документацију (операционе листе),

2. примени технике директне нумеричке контроле CNC система, тзв. DNC, у циљу интеграције сложених производних система.

Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - CAPP-CAM системи116.73 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Манић, М. Стојковић CAP/CAM ауторизована предавања и упутства за практичан рад 2012.
Г. Девеџић Softverska rešenja CAD-CAM sistema Машински факултет, Ун. у Крагујевцу, 2004.
M. Манић, Д. Спасић Нумерички управљане машине Машински факултет, Ун. у Нишу, 1999.
T. C. Chang, R. A. Wysk, H.S. Wang Computer-Aided manufacturing, 2. еd 2006.
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 2007.
S. Kalpakijan, S. R. Schmid Manufacturing, Engineering and Technology, 7. ed. 2013.


Наставни материјали