Мехатроника и управљање

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства – мехатроника и управљање. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање, на који се уписује максимално 24 студента, садржи 3 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу M, 4 изборна предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Мастер рад.

Услов за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање су завршене четворогодишње основне академске студије у пољу техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.

Укупно ангажовање студената при савладавању мастер академских студија Мехатроника и управљање састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Мехатроника је интердисциплинарна техничка дисциплина чији је назив настао спајањем речи МЕХА која се односи на техничке компоненте и ТРОНИКА која симболише интелигентно управљање. Од инжењера мехатронике се тражи да буде стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина  машинства, електронике, аутоматског управљања, програмирања и примене савремених информационих технологија, роботике, аутоматизације, савремене механизације.

Основна сврха студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање је стицање интердисциплинарних знања студената из области машинства, електронике, управљања и информатике у циљу оспособљавања за реализацију оперативних, производних и развојних задатака који превазилазе знања уско усмерених области технике.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање је стицање знања које је релевантно да покрије потребе у индустрији за рад на пословима који истовремено захтевају примену машинства, електронике, информатике и роботике. Та знања обухватају интеграцију примене рачунара и савремених програмских пакета, сензора и актуатора, аналогних и дигиталних система управљања и њихову имплементацију у механичке системе.

Посебни циљеви студијског програма су:

·         оспособљавање за прорачун и примену оптичких, електронских, хидропнеуматских и механичких компонената при реализовању одговарајућих функција у мехатроничким уређајима;

·         оспособљавање за идентификацију и подешавање утицајних параметара сложених мехатроничких система у циљу њихове оптимизације.

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање студент стиче фундаментална знања из следећих области: Роботика, Микромехатроника и Системи управљања у мехатроници.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Мехатроника и управљање, студент стиче основна и стручно-апликативна знања и вештине из следећих области: Биомехатроника, Мехатронички системи у саобраћају и транспорту, Дигитална обрада слике у мехатроници, Рачунарски улазно-излазни уређаји и протоколи, Механизми у мехатроници, Гипки механизми, Нанотрибологија, Напредни системи управљања.

 

Р. Бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
7401 ММ.1.1-О.1 Роботика 1 О 7
7402 ММ.1.2-О.2 Микромехатроника 1 О 7
           
Предмети изборног блока 1
7411 ММ.1.3-И.1-1 Биомехатроника 1 ИБ 6
7412 ММ.1.3-И.1-2 Мехатронички системи у саобраћају и транспорту 1 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 2
7421 ММ.1.4-И.2-1 Дигитална обрада слике у мехатроници 1 ИБ 6
7422 ММ.1.4-И.2-2 Рачунарски улазно-излазни уређаји и протоколи 1 ИБ 6
           
7431 ММ.1.5-О.3 Стручна пракса М 1 О 4
7441 ММ.2.1-О.4 Системи управљања у мехатроници 2 О 6
           
Предмети изборног блока 3
7451 ММ.2.2-И.3-1 Механизми у мехатроници 2 ИБ 6
7452 ММ.2.2-И.3-2 Гипки механизми 2 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 4
7461 ММ.2.3-И.4-1 Нанотрибологија 2 ИБ 6
7462 ММ.2.3-И.4-2 Напредни системи управљања 2 ИБ 6
           
7471 ММ.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад 2 О 12