Машинске конструкције, развој и инежењеринг

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ.

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства - машинске конструкције, развој и инжењеринг. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на  на високошколским установама у оквиру Европског простора високог образовања.

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг, на коме највише може да се упише 24 студента, садржи 3 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу М, 4 изборна предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и мастер рад.

Услов за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг су завршене четворогодишње основне академске студије у пољу техничко-технолошких наука, које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Сврха студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг је стицање интердисциплинарних знања и оспособљавање студената за решавање комплексних задатака конструисања, развоја и креирања нових производа.

Овај студијски програм треба да омогући студенту да стечена фундаментална знања из области машинског инжењерства унапреди и развије у области машинских конструкција тако да може у индустријској пракси да ради на развоју производа. Такође, вештине и знања која се стичу савладавањем студијског програма омогућавају даље школовање и оријентацију ка научно-стручном истраживању у техничко-технолошким, као и интердисциплинарним научним областима.

Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се мастер инжењери машинства у области Машинских конструкција, развоја и инжењеринга који поседују компетентност у европским и светским оквирима.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг је да студент стекне академска знања и вештине које одговарају академској титули мастер инжењер машинства, као и оспособљавање студента за примену стечених знања и вештина у области конструисања машинских система и развоју производа.

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг студент стиче неопходна знања из области: савремених алата и технологија у развоју производа, управљања пројектима у складу са међунардним стандардима, као и виртуелним развојем производа.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг студент стиче потребна знања из области: метода развоја производа, моделирања и симулација, индустријског дизајна, технологичности производа, као и технике комуникације и презентације. С обзиром на врсту делатности инжењера пројектанта, студенти овог профила се упознају и са облашћу заштите интелектулне својине.

 

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмeта ЕСПБ
           
7301 МК.1.1-О.1 Алати и технологије у развоју производа 1 О 7
7303 МК.1.2-О.3 Моделирање и симулација 1 О 7
           
Предмети изборног блока 1
7311  МК.1.3-И.1-1 Методе развоја производа 1 ИБ 6
7313  МК.1.3-И.1-3 Заштита и интелектуалне својине 1 ИБ 6
7314 МК.1.3-И.1-4 Међународни пројектни менаџмент 1 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 2
7321 МК.1.4-И.2-1 Методе развоја производа 1 ИБ 6
 7323 МК.1.4-И.2-3  Заштита и интелектуалне својине 1 ИБ 6
7324 МК.1.4-И.2-4 Међународни пројектни менаџмент 1 ИБ 6
           
7331 МК.1.5-О.3 Стручна пракса М 1 О 4
7341 МК.2.1-О.4 Виртуелни развој производа 2 О 6
           
Предмети изборног блока 3
7351 МК.2.2-И.3-1 Индустријски дизајн 2 ИБ 6
7352 МК.2.2-И.3-2 Технологичност 2 ИБ 6
7353 МК.2.2-И.3-3 Техника комуникација и презентације 2 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 4
7361 МК.2.3-И.4-1 Индустријски дизајн 2 ИБ 6
7362 МК.2.3-И.4-2 Технологичност 2 ИБ 6
7363 МК.2.3-И.4-3 Техника комуникација и презентације 2 ИБ 6
           
7371 МК.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад 2 О 12