Машинско инжењерство

Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија траје 4 године, односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова . Свака година студија вреди 60ЕСПБ бодова.

Студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива дипломирани инжењер машинства, (скраћено: дипл.инж. маш.). Ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

Студијски програм основних академских студијаМашинско инжењерство садржи 25 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу Б, 16 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Завршни рад. Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма основних академских студија састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Дипломирани машински инжењер је оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина, уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања и конструисања, као и савремене инжењерске алате.