Књига предмета - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

Завршни (мастер) рад - смтл

Основне информације

Код предмета 7571
Шифра предмета MС.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Саобраћајно машинство, транспорт и логистика при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научнихметода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате
  • истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања

 

pdfКњига предмета - Завршни (мастер) рад242.93 KB

Оптимизација конструкција транспортних машина и возила

Основне информације

Код предмета 7563
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је да се студенти упознају са рачунарским концепцијама и технологијама за генерисање посебних – оптималних својстава објеката и конструкција у саобраћајној и транспортној техници.
Исход предмета Студенти стичу практична знање и вештине којим могу израдити напредан производ са нарочитим својствима. То су модели оптималног дизајна, лаких конструкција, FEM анализе техничких својстава производа. Познавање савремених рачунарских алата за оптимизацију модела, стандардима и техникама генерисања производа. Исход је стварање стручњака, високог квалитета са способношћу ефикасног дизајна применом рачунарских технологија.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Оптимизација конструкција транспортних машина и возила346.98 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић М. Теорија пројектовања конструкција рачунаром Машински факултет Ниш 1994.
Јовановић М., Јовановић Ј. CAD-FEA Praktikum Универзитет Црне Горе, 2000.
  Design Sensitivity and Optimisation MSC Nastran 2004 – Упутство за рад
Bаthе К.Ј, Finite Element Procedures in engineering analysis Prentice Hall, 1982.
Singiresu R. Engineering Optimisation: Theory and Practice Wiley Interscience 1996.


Наставни материјали

Логистичке симулације

Основне информације

Код предмета 7562
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањим из логистичких симулација
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из логистичких симулација
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистичке симулације366.89 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maquardt H.-G. Simulacije logističkih transportnih sistema, prevod predavanja TU Dresden, Mašinski fakultet Niš, 2004.
Зрнић Ђ., Савић Д. Симулација процеса унутрашњег транспорта Машински факултет у Београду, Београд, 1987.
Зрнић Ђ., Петровић Д. Стохастички процеси у транспорту Машински факултет у Београду, Београд, 1994.
  AutoMod, user manual  


Наставни материјали

Управљање одржавањем - стил

Основне информације

Код предмета 7561
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање теоријских и практичних знања из области управљања процесом одржавања
Исход предмета Спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање одржавањем350.42 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Васић Б. Управљање одржавањем ОМО-одржавање машина и опреме, Београд 1997.
Matyas K. (превод Јевтић В.)

Taschenbuch Instandhaltungslogistik (Логистика одржавања техничких

система)

Hanser 2005. (Превод у оквиру TEMPUS 17019 пројекта), Ниш 2006
Милосављевић П. Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma

Библиотека Dissertatio,

Задужбина Андрејевић, Београд, 2007

Минић С., Арсенић Ж. Модели одржавања техничких система Војна књига, Београд 1998.


Наставни материјали

CAD студио машина и возила

Основне информације

Код предмета 7553
Шифра предмета MС.2.2-И. 3-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Изучавање методологије инжењерског дизајна и примена расположивих и развој апликативних софтвера за

пројектовање машина и возила у амбијенту CAD студија.

Исход предмета Студенти су оспособљени да самостално израде потпуни модел ланца снабдевања, на основу задатих услова тржишта и капацитета.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - CAD студио машина и возила353.65 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2006.
Joвaнoвић M. Teoриja прojeктoвaњa кoнструкциja рaчунaрoм Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 1994.
Грoздaнoвић M. Eргoнoмскo прojeктoвaњe Фaкултeт зaштитe нa рaду у Нишу, 1999.
Кузмaнoвић С. Индустриjски дизajн Фaкултeт тeхничких нaукa Нoви Сaд, 2008.
Цвeткoвић Д., Дизajн и рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт Сингидунум, Бeoгрaд, 2011.


Наставни материјали