Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

Студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестара и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства - саобраћајно машинство, транспорт и логистика. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, на коме се уписује максимално 24 студента, садржи 3 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу М, 4 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Мастер рад.

Услов за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика су завршене четворогодишње основне академске студије у пољу техничко-технолошких наука, које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Сврха студијског програма мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика је образовање студената кроз стицање мултидисциплинарних знања  из области саобраћајно-транспортне технике и логистике које су својим основним функцијама интегрисане  у све савремене привредне процесе и друштвене токове.

Концепција акдемских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика омогућује студенту да стекне фундаментална знања - изучавајући основне предмете,  и развије широку лепезу вештина - кроз већи број изборних предмета, градећи тако своје истраживачке и стручне способности и профе-сионалне и друштвене компетенције.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логи­сти­ка је стицање фундаменталних и аплика­ти­вних зна­ња и вештина којима могу да се препознају, форму­ли­шу и анализирају проблеми и развијају способности истра­живања, критичног мишљења, развоја, пројекто­ва­ња, оптимизације, управљања и одржавања функци­ја, уређаја, машина и система у области саобраћајно-транспортне технике и логистике, коришћењем инфо­рма­ционих технологија и софтве­­рских алата, уз ува­жа­вање  принципа одрживог развоја и инжењерске етике.

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика студент стиче фундаментална знања из следећих области: операциона истраживања, теорије кретања возила, управљање пројектима и логистичким системима.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, студент стиче основна и стручно-апликативна знања и вештине из следећих области: система одлучивања у собраћају и транспорту, транспорта цевима, менаџмента ланаца снабдевања, структурне динамике транспортних система, хидро-пнеуматичких и мехатроничних система возила, система складиштења и дистрибуције, јавног градског саобраћаја и управљања одржавањем.

Р.бр Шифра Назив предмета Сeместар Статус предмета ЕСПБ
           
7501 МС.1.1-О.1 Операциона истраживања 1 О 7
7502 МС.1.2-О.2 Теорија кретања возила 1 О 7
           
Предмети изборног блока 1
7511 МС.1.3-И.1-1 Системи одлучивања у саобраћају и транспорту 1 ИБ 6
7512 МС.1.3-И.1-2 Транспорт цевима 1 ИБ 6
7513 МС.1.3-И.1-3 Мехатронички системи у саобраћају и транспорту 1 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 2
7521 МС.1.4-И.2-1 Јавни градски превоз путника 1 ИБ 6
7522 МС.1.4-И.2-2 Системи складиштења и дистрибуције 1 ИБ 6
7524 МС.1.4-И.2-4 Ваздухопловно инжењерство 1 ИБ 6
           
7531 МС.1.5-О.3 Стручна пракса М - смтл 1 О 4
7541 МС.2.1-О.4 Управљање пројектима и логистичким системима 2 О 6
           
Предмети изборног блока 3
7551 МС.2.2-И.3-1 Хидраулички и пнеуматички системи возила 2 ИБ 6
7552 МС.2.2-И.3-2 Менаџмент ланаца снабдевања 2 ИБ 6
7553 МС.2.2-И.3-3 CAD студио машина и возила 2 ИБ 6
7554 МС.2.2-И.3-4 Структурна динамика транспортних система
2 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 4
7561 МС.2.3-И.4-1 Управљање одржавањем 2 ИБ 6
7562 МС.2.3-И.4-2 Логистичке симулације 2 ИБ 6
7563 МС.2.3-И.4-3 Оптимизација конструкција транспортних машина и возила 2 ИБ 6
           
7571 МС.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад 2 О 12