Производно-информационе технологије

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива мастер инжењер машинства – производно-информационе технологије. Ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије, на коме се уписује максимално 24 студента, садржи 3 обавезнa предмета, обавезну Стручну праксу M, 4 изборна предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и Мастер рад.

Услов за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије су завршене четворогодишње основне академске студије у пољу техничко-технолошких наука, које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.

Укупно ангажовање студената при савладавању мастер академских студија Производно-информационе технологије састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума, испита и стручне праксе.

Сврха студијског програма Производно-информационе технологије је образовање студената за професију инжењера у оквиру рада са производним и информационим технологијама у складу са потребама привреде. Од инжењера производно информационих технологија се тражи да буде стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина  машинства, информатике, производних и технолошких система, као и примене савремених информационих технологија.

Основна сврха студијског програма мастер академских студија Производно- информационе технологије је стицање интердисциплинарних знања студената из области машинства и информатике у циљу оспособљавања за реализацију оперативних, производних и развојних задатака који превазилазе знања уско усмерених области технике.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Производно- информационе технологије је стицање знања које је компетентно да покрије потребе у индустрији за рад на пословима који истовремено захтевају примену машинства и информатике. Та знања обухватају интеграцију примене рачунара и савремених програмских пакета, сензора и актуатора, аналогних и дигиталних система управљања и њихову имплементацију у производне системе.

Посебни циљеви студијског програма су:

·         оспособљавање за пројектовање, оптимизацију и примену производних технолошких система;

·         оспособљавање за пројектовање и примену одговарајућих информационих система у обасти производње, мерења и уопштено производних технологија;

·         оспособљавање за примену производно информационих технологија у области биоматеријала и биотехнологија;

·         развијање свести о неопходности примене одрживих система, а у складу са све већим захтевима о бризи за животну и радну средину.

Савладавањем обавезних предмета студијског програма мастер академских студија

Производно-информационе технологије студент стиче фундаментална знања из следећих области: Пројектовања технолошких система, Информационе технологије и Примене рачунарских система у производњи.

Савладавањем изборних предмета студијског програма мастер академских студија Производно-информационе технологије, студент стиче основна и стручно-апликативна знања и вештине из следећих области: Напредна примена методе коначних елемената, Биоматеријала, Екологизације производних система, Система за мерење и обраду података, Управљања одржавањем, Конструције алата, као и Моделирања и оптимизације производих процеса.

Р.бр Шифра Назив предмета Сeместар Статус предмета ЕСПБ
           
7101 МП.1.1-О.1 Пројектовање технолошких система 1 О 7
7102 МП.1.2-О.2 НУ обрадни системи 1 О 7
           
Предмети изборног блока 1
7111 МП.1.3-И.1-1 Напредна примена МКЕ 1 ИБ 6
7112 МП.1.3-И.1-2 Интегрисани информациони системи 1 ИБ 6
7113 МП.1.3-И.1-3 Технологије ојачавања површина 1 ИБ 6
7114 МП.1.3-И.1-4 Машине алатке 1 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 2
7121 МП.1.4-И.2-1 Биоматеријали 1 ИБ 6
7122 МП.1.4-И.2-2 Машине и алати за прераду полимера 1 ИБ 6
7123 МП.1.4-И.2-3 Екологизација производних система 1 ИБ 6
7124 МП.1.4-И.2-4 Примењене технологије пластичности 1 ИБ 6
           
7131 МП.1.5-О.3 Стручна пракса М 1 О 4
7141 МП.2.1-О.4 Рачунарски системи за управљање и надзор у производњи 2 О 6
           
Предмети изборног блока 3
7151 МП.2.2-И.3-1 Lean Six Sigma организација 2 ИБ 6
7152 МП.2.2-И.3-2 Производња медицинских помагала 2 ИБ 6
7153 МП.2.2-И.3-3 Веб технологије 2 ИБ 6
7154 МП.2.2-И.3-4 Системи за мерење, прикупљање и обраду података 2 ИБ 6
           
Предмети изборног блока 4
7161 МП.2.3-И.4-1 Управљање одржавањем 2 ИБ 6
7162 МП.2.3-И.4-2 CAPP-CAM системи 2 ИБ 6
7163 МП.2.3-И.4-3 Анализа и симулација биомеханичких система 2 ИБ 6
7164 МП.2.3-И.4-4 Алати за обраду деформисањем 2 ИБ 6
7165 МП.2.3-И.4-5 Моделирање и оптимизација обрадних процеса 2 ИБ 6
           
7171 МП.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад 2 О 12