Инжењерски менаџмент ОАС ( акредитација 2017 )

Инжењерски менаџмент је подручје студија намењено за студенте који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за планирање, организовање, вођење, надзор и управљање деловима (функцијама) предузећа и предузећем у целини, као и за унапређење процеса и перформанси делова и целине предузећа.

Студијски програм основних академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студијски програм траје 4 године, односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива Дипломирани инжењер менаџмента, (скраћено: Дипл. инж. менаџм.). У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.).

Студијски програм основних академских студија садржи 26 обавезних предмета, обавезну Стручну праксу Б и 22 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова).

За разлику од осталих менаџерских програма инжењерски менаџмент организационо-управљачке, маркетиншко-комерцијалне, економско-финансијске и менаџерско-управљачке аспекате пословања заснива на детаљном изучавању предмета управљања - производних и/или услужних процеса, структура, управљачких поступака и система и људских и инфраструктурних ресурса. Инжењер менаџмента поседује способност организовања и управљања процесима, односно функцијама предузећа и њихове интеграције у целину. Овај студијски програм образује инжењера менаџмента способног за доношење одлука у реалном времену функционисања система. Са образовањем које му пружа наведени програм инжењер менаџмента је оспособљен за рад у свим фунцијама предузећа из области материјалне производње, у услужним делатностима трговине, банкарства, осигурања, пројектовања, консултантских услуга, итд.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Инжењерског менаџмента. То укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује потребна знања из основних инжењерских и менаџерских дисциплина као и специфичне вештине из примене технологија и управљања процесима у најразличитијим областима производних, услужних и јавних делатности и примене савремених информационих технологија али све уоквирено експертским знањима и практичним способностима за разумевање економских и друштвених законитости које владају у односима предузеће-тржиште.